13

مثال هایی از اشکال احتمالی مبلغ خرید شامل، وجه نقد، سایر دارایی ها، یک موسسه تجاری یا یک شرکت

تابعه از خریدار، مبلغ خرید احتمالی، ابزارهای مالی سهام عادی و سهام ممتاز، اختیارات معامله، ضمانت ها

و سود اعضاء موسسات تعاون می گردد.

38 مبلغ خرید انتقال یافته احتمال دارد شامل دارایی ها یا بدهی هایی از خریدار باشد که مبالغ دفتری آنها از -

ارزشهای متعارف زمان تحصیل شان متفاوت می باشد.)برای مثال، دارایی های غیر پولی یا یک موسسه تجاری

از خریدار(. اگر چنین باشد، خریدار دارایی ها یا بدهی های انتقال یافته را به ارزش متعارف آنها از زمان

تحصیل به بعد مجدداً خواهد سنجید و سودها یا زیان های حاصله چنانچه هر کدام در سود یا زیان را

تشخیص می دهد. با این حال، بعضی اوقات دارایی ها یا بدهی های انتقال یافته بعد از ترکیب واحدهای

تجاری در داخل واحد تجاری ترکیب شده باقی می ماند.)بر ای مثال، به علت اینکه دارایی ها یا بدهی ها به

جای مالکان پیشین آنها به واحد تجاری ترکیب شده منتقل شده اند(، و بنابراین خریدار کنترل آنها را حفظ

می نماید.

در این موقعیت، خریدار آن دارایی ها و بدهی هارا به مبالغ دفتری بلافاصله قبل از زمان تحصیل شان خواهد

سنجید و نفع و ضرری در سود یا زیان روی دارایی ها یا بدهی هایی که او هم قبل و بعد از ترکیب

واحدهای تجاری کنترل می نماید را تشخیص نخواهد داد.

مبلغ خرید احتمالی

39 مبلغ خریدی که خریدار در مبادله برای واحد تجاری انتقال میدهد شامل هر دارایی یا بدهی ناشی از یک -

توافق مبلغ خرید احتمالی می شود)در پاراگراف 37 مشاهده شود(. خریدار ارزش متعارف زمان تحصیل وجه

احتمالی را به عنوان بخشی از مبلغ خرید انتقال یافته در مبادله برای واحد تجاری تشخیص خواهد داد.

41 خریدار یک تعهد در پرداخت مبلغ خرید احتمالی تحت عنوان بدهی یا تحت عنوان سهام سرمایه بر -

اساس تعاریفی که از یک ابزار مالی سرمایه و یک بدهی مالی در پاراگراف 11 از استاندارد شماره 32

ابزارهای مالی: ارائه، یا سایر IFRS های مناسب می باشد را رده بندی خواهد نمود.

راهنمایی اضافی جهت کاربرد روش تحصیل در انواع خاص ترکیب واحدهای تجاری

یک ترکیب واحدهای تجاری که در مراحلی کسب شده

41 خریدار بعضی اوقات کنترل واحد تجاری را بدست می آورد که در آن او یک سود سهام سرمایه را -

بلافاصله قبل از زمان تحصیل محفوظ نگاه داشته است. برای مثال، 31 دسامبر سال 1 x 21 موسسه تجاری A

33 درصد سود سهام سرمایه گروه اقلیت در موسسه تجاری B را در دست می گیرد در آن تاریخ، موسسه A

یک 41 درصد اضافی سهام موسسه B را می خرد که آن کنترل موسسه B را به او می دهد. این IFRS به این

 

 

14

چنین معاملاتی تحت عنوان ترکیب واحدهای تجاری که در چند مرحله بدست آمده اشاره می نماید، بعضی

اوقات همچنین تحت عنوان یک گام تحصیل/مرحله خرید متذکر می شود.

42 در یک ترکیب واحدهای تجاری که در چند مرحله ایجاد شده خریدار سود سهام سرمایه خود را که در -

واحد تجاری به ارزش متعارف زمان تحصیل اش در گذشته محفوظ بوده مجدداً خواهد سنجید و سود یا زیان

حاصله، چنانچه هر کدام در سود یا زیان را تشخیص می دهد. در دوره های گزارش قبلی، خریدار امکان

تشخیص نوسانات ارزش سود سهام سرمایه اش در واحد تجاری را در سایر سود و زیان جامع )برای مثال، به

علت اینکه سرمایه گذاری تحت عنوان در دسترس به منظور فروش طبقه بندی شده( داشته است.بنابراین،

مبلغی که در سایر سود و زیان جامع تشخیص یافته است بر همان مبنایی وقتیکه ملزم شده است که چنانچه

خریدار سود سهام سرمایه ای که در گذشته محفوظ نگه داشته را مستقیماً فروخته یا واگذار نموده باشد،

تشخیص داده خواهد شد.

یک ترکیب واحدهای تجاری که بدون انتقال وجه کسب شده

43 یک خریدار گاهی اوقات کنترل یک واحد تجاری را بدون انتقال وجه پرداختی بدست -

می آورد حسابداری روش تحصیل/خرید برای یک ترکیب تجاری، بر آن دسته ترکیبات اعمال می گردد. یک

چنین شرایطی شامل می شوند:

a ( واحدتجاری تعداد کافی از سهام عادی خود را برای یک سرمایه گذار موجود )خریدار( بابت بدست

آوردن کنترل خریداری می نماید.

b ( حق وتو/حق رای مخالف اقلیت که در گذشته مانع از کنترل خریدار بر واحد تجاری که در آن خریدار

اکثریت حق رای را در دست داشت می شد، از اعتبار می افتد.

c ( خریدار و واحدتجاری موافقت به ترکیب واحدهای تجاری شان تنها بوسیله یک قرارداد می نمایند.

خریدار هیچ مبلغی را در مبادله برای کنترل یک واحد تجاری منتقل نمی نماید و هیچ سود سهام سرمایه

ایی در واحد تجاری یا در زمان تحصیل یا در گذشته نگه نمی دارد.مثال هایی از ترکیبات واحدهای

تجاری که از طریق تنها قرارداد بدست آمده اند شامل حضور دو موسسه تجاری با هم در یک توافق

متداول یا شکل گیری یک شرکت سهامی دو گانه میشود.

44 در یک ترکیب تجاری که بوسیله تنها یک قراردادی بدست آمده، خریدار مبلغی از خالص دارایی های -

تشخیص یافته مطابق با این IFRS را به صاحبان واحد تجاری تخصیص خواهد داد.

دوره سنجش

43 اگر حسابداری اولیه برای یک ترکیب واحدهای تجاری از طریق پایان دوره گزارشی که در آن ترکیب -

تحقق می یابد، تکمیل باشد، خریدار در صورتهای مالی خود مقادیر موقتی برای این اقلام که حسابداری آنها

تکمیل است گزارش خواهد نمود. در طی دوره سنجش، خریدار مقادیر موقت تشخیص یافته در زمان

 

 

15

تحصیل را بطور عطف به ماسبق جهت انعکاس اطلاعات جدید بدست آمده در باره حقایق و شرایطی که در

زمان تحصیل موجود بوده تعدیل خواهد نمودو چنانچه مقادیر موقت شناخته شده باشد، سنجش مقادیر

تشخیص یافته از آن زمان به بعد متاثر گشته است. در طی دوره سنجش، خریدار همچنین دارایی ها و بدهی

های اضافی را تشخیص خواهد داد چنانچه اطلاعات جدیدی در باره واقعیت ها و شرایطی که از زمان

تحصیل به بعد موجود بوده را بدست آورده باشد و اگر این اطلاعات را بشناسد منجر به تشخیص آن

دارایی ها و بدهی ها از آن تاریخ به بعد می شده است. دوره سنجش به همان زودی/سرعتی که خریدار

اطلاعاتی در مورد واقعیت ها و شرایط موجود را جستجوی می نماید دریافت می شود یا به اطلاعات بیشتری

که دست نیافتنی نیستند پی می برد. با این حال، دوره سنجش بیشتر از یکسال از زمان خرید نخواهد بود.

46 دوره سنجش، دوره ایی است پس از زمان تحصیل که در طی آن خریدار امکان تعدیل مقادیر موقت -

تشخیص یافته برای ترکیب واحدهای تجاری را دارد، دوره سنجش برای خریدار یک زمان معقول و منطقی

جهت کسب اطلاعات ضروری بابت شناسایی و اندازه گیری نمودن موارد ذیل از تاریخ تحصیل به بعد مطابق

با الزامات این IFRS راارائه می نماید:

a ( دارایی های قابل شناسایی کسب شده، بدهی های تعهد شده و هر سود سهام گروه اقلیت در واحد

تجاری

b ( مبلغ خرید انتقال یافته بر ای واحد تجاری )یا سایر مقادیر استفاده شده در سنجش سرقفلی(

c ( دریک ترکیب واحدهای تجاری که در مراحلی نائل گشته، سود سهام سرمایه در واحد تجاری که در

گذشته توسط خریدار حفظ می شده، و

d ( سرقفلی یا یک سود ناشی از خرید ارزان/ارزان تر از ارزش متعارف

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13