9

اصول سنجش

88 تحصیل کننده دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده را در زمان تحصیل شان به -

ارزش متعارف به حساب می آورد.

19 برای هر ترکیب واحد های تجاری، تحصیل کننده هر گونه سود گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل -

شده را به ارزش متعارف یا متناسب سهم سود گروه اقلیت از خالص دارایی های قابل شناسایی کسب شده به

حساب خواهد آورد.

21 پاراگراف های - B41 تا B45 راهنمایی هایی در سنجش ارزش متعارف دارایی های قابل شناسایی خاص و

یک سود گروه اقلیت در واحدتجاری کسب شده را ارائه می نماید. پاراگراف های 24 تا 31 بطور صریح

انواع دارایی ها و بدهی های قابل شناسایی را بیان می نماید که شامل اقلامی که برای آنها این IFRS

استثنائات محدود شده ایی در اصول اندازه گیری ارائه می دهد میگردد.

استثنائات به اصول سنجش و تشخیص

21 این - IFRS استثنانات محدود شده ایی به اصول سنجش و تشخیص خود ارائه می دهد. پاراگراف های

22 تا 31 به روشنی هر دو قلم خاص را که برای آنها استثنائات ارائه شده و ماهیت آن استثنائات را بیان می

نماید. تحصیل کننده آن اقلام را از طریق اعمال الزامات در پاراگراف های 22 تا 31 توجیه خواهد نمود که در

بعضی اقلامی حاصل خواهند شد که:

a( یا از طریق کاربرد شرایط تشخیص علاوه بر موارد در پاراگراف های 11 و 12 یا از طریق کاربرد

الزامات سایر IFRS ها، با نتایجی که از کاربرد اصول و شرایط تشخیص متفاوت می باشند تشخیص داده

می شوند.

b ( به مبلغی غیر از ارزشهای متعارف زمان تحصیل شان به حساب آورده می شوند.

استثناء اصول تشخیص

بدهی های احتمالی

22 استاندارد شماره 33 ، ذخایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی یک بدهی احتمالی را تعریف -

می کند وقتیکه:

a ( یک تعهد احتمالی که از حوادث گذشته ناشی می شود و وجودش فقط بوسیله اتقاق یا عدم اتفاق یک

یا چند رویداد نامشخص آتی که کاملاً تحت کنترل موسسه نمی باشد تائید خواهد شد، یا

b ( یک تعهد فعلی که از حوادث گذشته ناشی میشود اما تشخیص داده نشده چون:

i ( این احتمال نمی باشد که یک جریان خروجی از منابع متشکل از منابع اقتصادی ملزم خواهد نمود

تا این تعهد تسویه گردد، یا مبلع تعهد را با قابلیت اعتماد کافی نتوان سنجش نمود.

 

 

10

23 الزامات در استاندارد شماره 37 در تعیین اینکه کدام بدهی احتمالی را از زمان تحصیل به بعد تشخیص -

می دهند اعمال نمی گردد. در عوض تحصیل کننده از زمان تحصیل به بعد بدهی احتمالی تعهد شده ایی را در

یک ترکیب واحدهای تجاری تشخیص خواهد داد اگر آن یک تعهد فعلی باشد که از حوادث گذشته ناشی می

، شود و ارزش متعارف اش را بتوان با قابلیت اعتماد به حساب آورد. بنابراین، برعکس استاندارد شماره 37

تحصیل کننده بدهی احتمالی تعهد شده ایی را در یک ترکیب واحدهای تجاری در زمان تحصیل تشخیص

میدهد حتی اگر این احتمال وجود ندارد که یک جریان خروجی از منابع متشکل از سودهای اقتصادی ملزم

خواهد نمود تا این تعهد تسویه گردد. پاراگراف 36 راهنمایی بیان توضیح بعدی بدهی های احتمالی را ارائه

می نماید.

استثنائات هر دو اصول سنجش و تشخیص

مالیات های بردرآمد

24 تحصیل کننده یک بدهی یا دارایی مالیاتی انتقالی به دوره آتی/معوق را که حاصل از دارایی های کسب -

شده و بدهی های تعهدشده دریک ترکیب واحدهای تجاری می باشد را بر مبنای استاندارد شماره 12 مالیات

های بردرآمد تشخیص و به حساب منظور خواهد نمود.

23 تحصیل کننده تاثیرات بالقوه مالیاتی از تفاوت های موقت و نقل های از قبل واحد تجاری تحصیل شده -

را که در زمان تحصیل وجود دارد یا به عنوان نتیجه تحصیل/خرید مطابق با استاندارد شماره 12 می باشد را

توضیح خواهد داد.

مزایای کارمندی

26 تحصیل کننده یک بدهی )یا دارایی، اگر هریک(مربوط به توافقات مزایای کارمندی واحد تجاری مطابق -

با استاندارد شماره 81 مزایای کارمندی را تشخیص و بحساب منظور خواهد کرد.

دارایی های خسارت )غرامتی(

27 فروشنده در یک ترکیب واحدهای تجاری احتمال دارد بصورت قراردادی بابت نتیجه یک پیشامد یا -

نامعلومی مربوط به همه یا قسمتی از یک دارایی یا بدهی خاص به خریدار تحصیل کننده خسارت پرداخت

نماید.

برای مثال، فروشنده احتمال دارد به خریدار/تحصیل کننده در ازای زیان های بالا مبلغ تصریح شده ایی بر

بدهی حاصل از یک پیشامد خاص را خسارت پرداخت نماید، به عبارت دیگر،فروشنده ضمانت خواهد کرد

که بدهی خریدار متجاوز از مبلغ تصریح نشده نخواهد شد.

در نتیجه خریدار/تحصیل کننده یک دارایی خسارت بدست می آورد. خریدار دارایی خسارت را در همان

زمانی تشخیص خواهد داد که او مورد خسارت دیده سنجیده شده بر همان مبنا را وقتیکه که مورد خسارت

دیده تابع ضرورت یک ذخیره ارزیابی برای مبالغ غیر قابل وصول می باشد، تشخیص می دهد. بنابراین، اگر

خسارت مربوط به یک دارایی یا بدهی که در زمان تحصیل تشخیص داده شده و به ارزش متعارف زمان

تحصیل خود به حساب منظور شده، خریدار دارایی خسارتی در زمان تحصیل را که ارزش متعارف اش به

زمان تحصیل سنجیده گشته را تشخیص خواهد داد. برای یک دارایی غرامتی سنجیده شده به ارزش متعارف،

تاثیرات نامعلومی در باره جریان وجوه نقد آتی به دلیل قابلیت وصول مبلغ خرید در سنجش ارزش متعارف

گنجانیده شده و ذخیره ارزیابی جداگانه ایی ضروری نمی باشد.)پاراگراف B41 راهنمایی کاربرد، مربوطه را

ارائه می دهد(

28 در بعضی شرایط، خسارت ممکن است مربوط به دارایی یا بدهی بشود که یک استثناء تشخیص یا اصول -

سنجش می باشد. برای مثال، یک خسارت ممکن است مربوط به یک بدهی احتمالی باشد که در زمان

تحصیل تشخیص داده نشده باشد به علت اینکه ارزش متعارف آن در آن تاریخ بطور قابل اعتماد قابل سنجش

نمی باشد. به عنوان انتخاب دوم، یک خسارت ممکن است مربوط به یک دارایی یا بدهی باشد، برای مثال،

موردی که از یک مزایای کارمندی حاصل می شود که بر مبنایی به غیر از ارزش منصفانه زمان تحصیل خود به

حساب منظور شده. در اینگونه شرایط دارایی های خسارتی با استفاده از مفروضات همیشگی که با آنها

سنجش مورد خسارت دیده انجام شده، تشخیص و سنجیده خواهد شد و تابع ارزیابی مدیریت از قابلیت

وصول دارایی خسارت و هرگونه محدودیت های مربوط به قرارداد مبلغ خسارت می گردد. پاراگراف 37

راهنمایی بر توضیح متعاقب یک دارایی خسارت را ارائه می نماید.

استثنائات اصول سنجش

حقوق بازخرید شده

29 خریدار/تحصیل کننده ارزش حق بازخرید شده تشخیص یافته را به عنوان یک دارایی نامشهود بر مبنای -

مفاد قرارداد باقیمانده از قرارداد مربوطه، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شرکت کنندگان بازار تمدیدهای

احتمالی مربوط به قرارداد را در تعیین ارزش متعارف آن در نظر خواهند گرفت به حساب خواهد آورد.

پاراگراف B35,B36 راهنمایی کاربرد مربوطه را ارائه می دهد.

پاداش های پرداخت مبتنی بر سهم

31 خریدار یک بدهی یا یک ابزار مالی سهام سرمایه مربوط به تعویض پاداش های پرداخت مبتنی بر سهم -

واحد تجاری را با پاداش های پرداخت مبتنی بر سهم خریدار را مطابق با روش در IFRS2 پرداخت مبتنی

بر سهم به حساب خواهد برد )این IFRS پاداش اشاره » سنجش مبتنی بر بازار « به نتایج آن روش به عنوان

می نماید.(

 

 

11

دارایی های محفوظ به منظور فروش

31 خریدار یک دارایی غیرجاری کسب شده )یا یک گروه واگذاری و فروش( را که تحت عنوان محفوظ به -

منظور فروش در زمان تحصیل مطابق با IFRS5 دارایی های غیر جاری، محفوظ به منظور فروش و

عملیات متوقف شده طبقه بندی شده را به ارزش متعارف منهای هزینه های فروش مطابق با پاراگراف 13

تا 18 از آن IFRS به حساب خواهد آورد.

تشخیص و سنجش سرقفلی یا یک سود حاصل از خرید ارزان/با تخفیف

32 خریدار سرقفلی را اززمان تحصیل به بعد به عنوان مازادی از - (a) بر روی ) b ( در پائین تشخیص خواهد

داد:

a ( جمع کل:

(i) مبلغ خرید انتقال یافته سنجیده شده مطابق با این IFRS ، که به طور کلی به ارزش متعارف زمان

تحصیل نیاز دارد )پاراگراف 37 مشاهده شود(

( ii ( مبلغی از هر سود گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده که مطابق با این IFRS سنجیده

شده، و

(iii) در یک ترکیب واحدهای تجاری که در مراحلی نائل آمده )در پاراگراف های 41 و 42 مشاهده

شود( ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه خریدار در واحد تجاری تحصیل شده که قبلاً

محفوظ مانده است.

b ( خالص مبالغ زمان تحصیل دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده مطابق با این

IFRS سنجیده شده.

33 دریک ترکیب واحدهای تجاری که در آن خریدار و واحدتجاری )یا صاحبان پیشین آن( فقط سود سهام -

سرمایه را مبادله می نمایند، ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه واحد تجاری احتمال داردبه طرزی

قابل اعتماد بیش تر از ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه خریدار قابل سنجش باشد.

در این صورت خریدار مبلغ سرقفلی را بنابر استفاده ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه واحد

تجاری به جای ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه انتقال یافته تعیین خواهد نمود. جهت تعیین

مبلغ سرقفلی دریک ترکیب واحدهای تجاری که در آن هیچ مبلغ خر یدی انتقال نیافته، خریدار ارزش متعارف

زمان تحصیل سود خریدار در واحد تجاری را استفاده خواهد کرد که استفاده از یک تکنیک ارزیابی به جای

ارزش متعارف زمان تحصیل مبلغ خرید انتقال یافته را تعیین می نماید.)پاراگراف 32 قسمت (a(i) پاراگراف

های B46 تا B49 راهنمای کاربرد مربوطه را ارائه می نماید.

 

 

12

خریدهای ارزان/زیر قیمت متعارف/با تخفیف

34 گاهی اوقات، خریدار یک خرید ارزان انجام خواهد داد، که یک ترکیب واحدهای تجاری است که در آن -

مبلغ در پاراگراف (b) 32 متجاوز از کل مبالغ تصریح شده در پاراگراف (a) 32 می شود. اگر این افزایش بعد

از اعمال الزامات پاراگراف 36 باقی بماند، خریدار نفع حاصله در سود یا زیان زمان تحصیل تشخیص

خواهد داد. این نفع به خریدار تخصیص داده خواهد شد.

33 یک خرید ارزان احتمال دارد روی دهد، برای مثال در ترکیب واحدهای تجاری که فروشی -

اجباری/تحمیلی است که در آن خریدار تحت اجبار عمل می نماید. با این وجود استثنائات تشخیص و

سنجش برای اقلام خاص در پاراگراف 22 تا 31 بحث شده که ممکن است همچنین نتیجه در تشخیص یک

نفع )یا تغییر مبلغ یک نفع تشخیص یافته( روی یک خرید ارزان را بدهد.

36 قبل از تشخیص یک نفع خرید ارزان، خریدار دوباره ارزیابی می نماید که آیا او به طرزی صحیح تمام -

دارایی های کسب شده و بدهی های تعهد شده را شناسایی نموده است، و هر

دارایی ها یا بدهی های اضافی که دراین مرور شناسایی شده اند شناسایی خواهند شد خریدار سپس مراحل

استفاده شده در سنجش مبالغ این IFRS را مرور خواهد نمود که در زمان تحصیل ملزم نموده موارد ذیل

تشخیص داده شوند:

a( دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده

b ( سود سهام گروه اقلیت واحد تجاری، اگر هر یک،

c( برای ترکیب واحدهای تجاری که در مراحلی نائل آمده باشند خریدار سود سهام سرمایه در واحد

تجاری را قبلاً محفوظ نگه داشته است.

d ( مبلغ خرید انتقال یافته.

هدف از این بررسی اطمینان یافتن از آن است که سنجش ها به نحو مقتضی دقت همه اطلاعات در دسترس

در زمان تحصیل را منعکس می سازد.

وجه خرید انتقال یافته

37 وجه خرید انتقال یافته در یک ترکیب واحدهای تجارتی به ارزش متعارف سنجیده خواهد شده که در -

آنجائی که جمع کل ارزش های متعارف زمان تحصیل دارایی ها توسط خریدار انتقال یافته، بدهی ها توسط

خریدار از مالکان پیشین تقبل شده و سود سهام سرمایه توسط خریدار انتشار یافته محاسبه خواهد گردید)با

این حال، هر سهمی از پاداش پرداخت مبتنی بر سهم خریدار با پاداش حفظ شده توسط کارمندان واحد

تجاری مبادله گشته که شامل وجه خرید انتقال یافته در ترکیب واحدهای تجاری می باشد که مطابق با

پاراگراف 3 به جای ارزش متعارف سنجیده خواهد شد.(

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13