استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
IFRS 3

ترکیب واحدهای تجاری

 

2

استاندارد گزارش مالی بین المللی شماره 3

ترکیب واحدهای تجاری

خلاصه پاراگراف

هدف 1

دامنه 2

معرفی یک ترکیب واحدهای تجاری 3

- روش تحصیل 4 33

- شناسایی موسسه تحصیل کننده 6 7

- تعیین زمان تحصیل 8 9

تشخیص و سنجش دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های

- تعهد شده و هرگونه سود سهام گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده 11 31

- اصول تشخیص 11 17

- شرایط سنجش 11 14

طبقه بندی و تعیین دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های

- تعهد شده در ترکیب واحدهای تجاری 13 17

- اصول سنجش 18 21

- استثنائات به اصول سنجش و تشخیص 21 31

- استثناء اصول تشخیص 22 23

- بدهی های احتمالی 22 23

- استثنائات هر دو اصول سنجش و تشخیص 24 28

- مالیات های بر درآمد 24 23

 

 

3

خلاصه پاراگراف

مزایای کارمندی 26

- دارایی های خسارت/غرامتی 27 28

- استثنائات اصول سنجش 29 31

حقوق بازخرید شده 29

پاداش های پرداخت مبتنی بر سهم 31

دارایی های نگهداشته شده به منظور فروش 31

- تشخیص و سنجش سرقفلی یا سود حاصل از یک خرید ارزان/با تخفیف 32 41

- خریدهای ارزان 32 36

- وجه خرید انتقال یافته 37 41

- مبلغ خرید احتمالی 39 41

- 41 راهنمایی اضافی جهت کاربرد روش تحصیل در انواع خاص ترکیب واحد های تجاری 44

- ترکیب تجاری که در مراحلی کسب شده 41 42

- ترکیب تجاری که بدون انتقال وجه تحصیل، کسب شده 43 44

- دوره سنجش 43 31

- تعیین آنچه که بخشی از معامله ترکیب واحدهای تجاری است 31 33

مخارج مربوط به تحصیل 33

- سنجش و حسابداری بعدی 34 38

حقوق باز خریدشده 33

بدهی های احتمالی 36

دارایی های خسارت 37

 

 

4

وجه خرید احتمالی 38

- افشاءها 39 63

- تاریخ موثر و انتقال 64 67

تاریخ موثر 64

- انتقال 63 66

مالیات های درآمد 67

انصراف از IFRS3 سال 68 2114

 

 

5

هدف

1 هدف از این - IFRS بهبود بخشیدن اعتبار، درستی و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که یک گزارش واحد

تجاری در صورتهای مالی خود در باره ترکیب واحدهای تجاری وتاثیراتش ارائه می دهد. برای توفیق در

این امر، IFRS اصول و الزاماتی را بنا نهاده برای اینکه چگونه تحصیل کننده:

a ( دارایی های تحصیل شده قابل شناسایی و بدهی های تقبل شده و هرگونه سود سهام گروه اقلیت در

واحد تجاری تحصیل شده را در صورتهای مالی خود تشخیص و به حساب آورد.

b ( سرقفلی بدست آمده در ترکیب تجاری یا سود حاصل از خریدی به قیمت ارزانتر از ارزش متعارف را

تشخیص و به حساب آورد.

c ( نوع اطلاعاتی که افشاء شدنش استفاده کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی ماهیت و تاثیرات

مالی تر کیب تجاری می کند را تعیین نماید.

دامنه

2 این - IFRS در مورد معامله یا رویداد دیگری که تعریف ترکیب تجاری در آن تحقق می یابد استفاده می

شود این IFRS بکار برده نمی شود در:

a ( شکل گیری یک مشارکت خاص

b ( تحصیل یک دارایی یا گروهی ازدارایی ها که موسسه تجاری/فعالیت تجاری را بوجود نمی آورند. در

این موارد تحصیل کننده دارایی های تحصیل شده قابل شناسایی خاصی را )شامل آن دارایی هایی که

ملاک تشخیص و تعریف دارای هایی نامشهود در استاندارد حسابداری شماره 38 در مورد آنها تحقق می

یابد.( و بدهی های تقبل شده را شناسایی و معرفی خواهد نمود. هزینه گروه به دارایی ها و بدهی های

قابل شناسایی خاص بر مبنای ارزش متعارف مربوطه در زمان تحصیل تخصیص خواهد یافت این چنین

فعالیت یا رویداد تجاری منجر به افزایش سرقفلی نخواهد شد.

c ( ترکیب واحدهای تجاری یا موسساتی تحت کنترل مشترک )پاراگراف B1 تا B4 راهنمایی کاربردی

مربوط را فراهم می نماید(.

معرفی یک ترکیب واحدهای تجاری

3 یک موسسه تعیین خواهد کرد که آیا یک معامله یا رویدادی دیگر یک ترکیب واحدهای تجاری بر طبق -

کاربرد تعریف در IFRS می باشد، که ملزم نموده دارایی های تحصیل شده و بدهی های تعهد شده یک

فعالیت تجاری/موسسه تجاری را بوجود آورند.اگر دارایی های تحصیل شده یک موسسه تجاری نباشند

گزارش واحد تجاری معامله یا رویداددیگری را به عنوان یک تحصیل دارایی توضیح خواهد داد.

)پاراگراف B5 تا B12 راهنمایی مبنی بر شناسایی یک ترکیب واحدهای تجاری و تعریف فعالیت تجاری را

فراهم می نماید.(

 

 

6

روش تحصیل

4 یک موسسه هر ترکیب واحدهای تجاری را از طریق روش تحصیل توجیه خواهد نمود. -

3 کاربرد روش تحصیل ملزم میداند: -

a ( شناسایی تحصیل کننده،

b ( تعیین تاریخ تحصیل،

c( تشخیص و سنجش دارایی های قابل شناسایی تحصیل شده و بدهی های تعهد شده و هرگونه سود

گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده و

d ( تشخیص و سنجش سرقفلی یا سودی حاصل از یک خرید ارزان

شناسایی موسسه تحصیل کننده/خریدار

6 برای هر ترکیب واحدهای تجاری، یکی از موسسات ترکیبی به عنوان تحصیل کننده شناسایی خواهد -

شد.

7 راهنمایی در استاندارد حسابداری شماره 27 صورتهای مالی تلفیقی وجداگانه جهت شناسایی تحصیل -

کننده استفاده خواهد شد: موسسه ایی که کنترل واحد تجاری تحصیل شده را بدست می آورد. اگر یک ترکیب

واحدهای تجاری پیش آمده باشد اما در اجرای راهنمای استاندارد شماره 27 به وضوح دلالت ننماید که

کدامیک از شرکتهای ترکیبی تحصیل کننده می باشد، عوامل در پاراگراف های B14 تا B18 در تعیین تحصیل

کننده مد نظر قرار خواهند گرفت.

تعیین زمان تحصیل

8 تحصیل کننده زمان تحصیل را شناسایی خواهد کرد که زمانی است که کنترل واحد تجاری تحصیل -

شده کسب می شود.

9 زمانی که تحصیل کننده کنترل واحد تجاری را بدست می آورد عموماً زمانی است که تحصیل -

کننده/خریدار مبلغ خرید را انتقال، دارایی های واحد تجاری را کسب و بدهی هایش را تعهد نماید: تاریخ

بستن حسابها.اگرچه تحصیل کننده احتمال دارد کنترل را در تاریخی زودتر یا دیرتر از تاریخ بستن حسابها

کسب نماید. برای مثال، زمان تحصیل بر تاریخ بستن حسابها مقدم می باشد اگر یک موافقت نامه کتبی مبنی بر

اینکه که تحصیل کننده کنترل واحد تجاری را قبل از تاریخ بستن حسابها بدست می آورد فراهم شود. یک

تحصیل کننده همه واقعیت ها و شرایط مربوط در شناسایی زمان تحصیل را مدنظر قرار خواهد داد.

 

 

7

تشخیص و سنجش دارایی های قابل شناسایی کسب شده، بدهی های تعهد شده و هر گونه سود

گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده

اصول تشخیص

11 از زمان تحصیل به بعد، تحصیل کننده بطور جداگانه از سرقفلی، دارایی های قابل شناسایی کسب شده -

بدهی های تعهد شده و هرگونه سود گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده را تشخیص خواهد داد.

تشخیص دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده تابع شرایط تصریح شده در پاراگراف

های 11 و 12 می باشد.

شرایط تشخیص

11 برای واجد شرایط شدن تشخیص به عنوان بخشی از کاربرد روش تحصیل، دارایی های قابل شناسایی -

کسب شده و بدهی های تقبل شده می بایست تعاریف دارایی هاو بدهی ها را در چهارچوب تهیه و ارائه

صورتهای مالی در زمان تحصیل برآورده سازند.برای مثال، هزینه هایی که تحصیل کننده انتظار دارد اما ملزم

نشده باشند به اتفاق افتادن در آینده،به تاثیر گذاردن روی طرحش، به خارج نمودن فعالیتی از واحد تجاری، یا

به پایان بخشیدن اشتغالی یا به تغییر مکان دادن کارمندان واحد تجاری همه و همه بدهی های زمان تحصیل

نمی باشند. بنابراین تحصیل کننده این هزینه ها را به عنوان بخشی از اعمال روش تحصیل تشخیص نمی دهد.

به جای آن تحصیل کننده آن هزینه ها را در صورتهای مالی بعد از ترکیب خود بر طبق سایر IFRS ها

تشخیص می دهد.

12 علاوه بر این، برای واجد شرایط شدن تشخیص به عنوان بخشی از اعمال روش تحصیل، دارایی های قابل -

شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده می بایست به عنوان بخشی از آنچه که خریدار و واحد تجاری

)یا مالکان پیشین آن( در معامله ترکیب واحدهای تجاری مبادله کردند به جای نتایج معاملات جداگانه حضور

داشته باشند. خریدار راهنمایی در پاراگراف های 31 تا 33 را جهت تامین اینکه چه دارایی های کسب شده ایی

یا بدهی های تعهد شده ایی می بایستی به عنوان بخشی از مبادله برای واحد تجاری باشند بکار خواهد برد و

اینکه چنانچه هر یک از آنها حاصل معامله جداگانه ایی باشند مطابق با IFRS های مناسب، ماهیت شان

توجیه می شوند.

13 استفاده تحصیل کننده از اصول و شرایط تشخیص ممکن است منتج به تشخیص بعضی -

دارایی ها و بدهی هایی بشود که واحد تجاری تحصیل شده در گذشته آنها را به عنوان دارایی ها و بدهی ها

در صورتهای مالی خود تشخیص نداده بوده است. برای مثال، تحصیل کننده دارایی های نامشهود قابل

شناسایی کسب شده را به عنوان یک نام تجاری، و حق ثبت اختراع یا یک مناسبات مشتری تشخیص می دهد

که واحد تجاری تحصیل شده آنها را به عنوان دارایی ها در صورتهای مالی خود تشخیص نداده به دلیل اینکه

واحد تجاری این دارایی ها را بطور داخلی توسعه و مخارج مربوطه اش را به هزینه منطور نموده است.

 

 

8

14 پاراگراف - های B28 تا B40 راهنمایی تشخیص دارایی های نامشهود و اجاره های عملیاتی را ارائه می

نماید. پاراگراف های 22 تا 28 انواع دارایی ها و بدهی های قابل شناسایی که شامل اقلامی می گردد که برای

آنها IFRS استثنائات محدود شده ایی را در اصول و شرایط تشخیص فراهم آورده را به روشنی بیان می

نماید.

طبقه بندی یا تعیین دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده در ترکیب

واحدهای تجاری

13 در زمان تحصیل، خریدار/تحصیل کننده دارایی های قابل شناسایی کسب شده و بدهی های تعهد شده را -

به عنوان ضرورت اجرای متعاقب سایر IFRS ها طبقه بندی و برمی گزیند. خریدار اینگونه طبقه بندی ها و

گزینش ها را بر مبنای مفاد قرارداد، شرایط اقتصادی، سیاست های حسابداری و عملیاتی خود و سایر شرایط

مربوطه چنانچه در زمان تحصیل موجود باشند انجام خواهد داد.

16 در بعضی موقعیت ها، - IFRS ها پیش بینی حسابداری های مختلفی را می نمایند که بستگی به اینکه

چگونه موسسه ایی دارایی یا بدهی خاصی را طبقه بندی و تعیین می نماید، دارد. مثال هایی از طبقه بندی ها

یا گزینش هایی که خریدار بر مبنای شرایط مربوطه انجام خواهد داد چنانچه در زمان تحصیل موجود باشند

شامل این موارد می شوند اما محدود به آنها نشده اند:

a ( طبقه بندی دارایی ها و بدهی های مالی خاص به عنوان یک بدهی یا دارایی مالی به ارزش متعارف به

واسطه سود یا زمان، یا به عنوان یک دارایی مالی در دسترس برای فر وش یا دارایی محفوظ شده تا

سررسید، مطابق با استاندارد شماره 39 : ابزارهای مالی: تشخیص و سنجش،

b ( تعیین یک ابزارمشتقه مانند ابزار اقدامات تامینی مطابق با استاندارد شماره 39 ، و

c » طبقه بندی « ( ارزیابی اینکه آیا یک مشتقه تثبیت شده بر مبنای استاندارد شماره 39 )که یک موضوع

است درست مثل همین IFRS که در آن شرایط استفاده می نماید( می بایستی از قرارداد گروه تفکیک می

شده است.

17 این - IFRS دو استثناء به اصول را در پاراگراف 13 ارائه می نماید.

a ( طبقه بندی یک قرارداد اجاره بلند مدت به عنوان یا یک اجاره عملیاتی یا یک اجاره سرمایه ایی مطابق

با استاندارد شماره 17 اجاره ها و

b ( طبقه بندی یک قرارداد به عنوان یک قرارداد بیمه مطابق با IFRS4 قراردادهای بیمه. تحصیل کننده

آن قراردادها را بر حسب مفاد مربوط به قرارداد و سایر عوامل در ابتدای قرارداد )یا، چنانچه شرایط

قرارداد به روشی اصلاح شده باشد که طبقه بندی اش در زمان اصلاح که امکان داردهمان زمان تحصیلباشد( تغییری نخواهد بنماید، طبقه بندی خواهد نمود.

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13