با این وجود، خریدار دارایی را به ارزش متعارف تعیین شده مطابق با استفاده آن بر مبنای دیگر شرکت

کنندگان بازار خواهید سنجید.

سود سهام گروه اقلیت در یک واحد تجاری تحصیل شده

B44 این - IFRS به خریدار اجازه سنجیدن سود سهام گروه اقلیت در واحد تجاری تحصیل شده به ارزش

منصفانه تاریخ تحصیل را می دهد، گاهی اوقات خریدار قادر به سنجش ارزش متعارف تاریخ تحصیل سود

سهام گروه اقلیت بر مبنای قیمت های بازار فعال/بازار داغ برای سهام سرمایه ایی خواهد بود که توسط

خریدار نگهداشته شده است.در بقیه موقعیت ها، با اینحال یک قیمت بازار فعال برای سهام سرمایه در دسترس

نخواهد بود. در آن موقعیت ها، خریدار ارزش متعارف سود سهام گروه اقلیت را با استفاده از سایر تکنیک

های ارزشیابی خواهد سنجید.

B45 ارزش های متعارف سود خریدار در واحد تجاری/تحصیل شده و سود سهام گروه اقلیت بر مبنای هر

سهم احتمالاً متفاوت می باشند.اختلاف اصلی احتمال وجود گنجاندن یک صرف کنترل/جایزه کنترل در ارزش

متعارف سهم سود خریدار در واحد تجاری تحصیل شده یا برعکس گنجاندن یک تخفیف بابت فقدان کنترل

)علاوه بر اینکه به عنوان تخفیف اقلیت اشاره شده( در ارزش متعارف هر سهم سود سهام گروه اقلیت می

باشد.

سنجش سرقفلی یا سود مربوط به خرید ارزان

سنجش ارزش منصفانه زمان تحصیل سود خریدار در واحد تجاری با بکارگیری تکنیک های

) ارزشیابی )کاربرد پاراگراف 33

B46 در یک ترکیب تجاری که بدون انتقال وجه نائل آمده، خریدار میبایست ارزش متعارف زمان تحصیل -

سود خود در واحد تجاری را جایگزین ارزش متعارف زمان تحصیل وجه انتقال یافته جهت سنجیدن سرقفلی

یا سود خرید ارزان بنماید )پاراگراف های 32 تا 34 مشاهده شود(. خریدار میبایست ارزش متعارف زمان

تحصیل سود خود را در واحد تجاری با استفاده از یک یا چند تکنیک های ارزشیابی که مناسب این گونه

شرایط هستند و برای آنها اطلاعات کافی در دسترس می باشد را بسنجد.اگر بیش از یک تکنیک ارزشیابی

 

38

استفاده شده، خریدار می بایست نتایج تکنیک ها را، با توجه به ارتباط و اعتبار اطلاعات وارده بکار رفته و

دامنه اطلاعات در دسترس برآورد بنماید.

) مبالغ خاص در اعمال روش تحصیل جهت ترکیب های موسسات تعاون )کاربرد پاراگراف 33

B47 وقتیکه 2موسسه تعاون ترکیب می شوند ارزش متعارف سهام عادی یا سود اعضا در واحد تجاری )یا -

ارزش متعارف واحد تجاری( ممکن است بیشتر از ارزش متعارف سود اعضاء که توسط خریدار انتقال یافته

اعتبار قابل سنجش داشته باشد.در آن موقعیت، پاراگراف 33 خریدار را به تعیین مبلغ سرقفلی بوسیله استفاده

از ارزش متعارف زمان تحصیل سود سهام سرمایه واحد تجاری به جای ارزش متعارف زمان تحصیل سود

سهام سرمایه ای که به عنوان مبلغ خرید انتقال یافته ملزم می نماید.

علاوه بر این، خریدار در ترکیب موسسات تعاون خالص دارایی های واحد تجاری را به عنوان یک افزایش

مستقیم در سرمایه یا سهم عادی در ترازنامه خود، تشخیص خواهد داد، نه به عنوان افزایش سود انباشته ایی

که بستگی به اندازه بکارگیری روش تحصیل توسط انواع دیگر موسسات داشته است.

B48 با این وجود آنها تا حدود زیادی به موسسات تجاری دیگر شبیه می باشند، موسسات تعاون ویژگیهای -

مشخصی دارند که در اصل به علت اعضایشان که هم مالکان و هم مشتریان می باشند بروز می نماید اعضاء

موسسات تعاون در کل توقع دریافت منافعی جهت عضویتشان دارند که اغلب در شکلی از حق الزحمه های

کاهش یافته جهت کالاها و خدمات یا سود سهام شرکت های تعاونی به حساب گذاشته شده است.سهم سود

سهام شرکتهای تعاونی به هر عضوی تخصص یافته که اغلب بر مبنای میزانی از فعالیت مالی که عضو با

موسسه تعاونی در طول سال ارائه می نماید می باشد.

B49 محاسبه ارزش متعارف یک موسسه تعاون می بایست شامل فرضیاتی که شرکت کنندگان بازار در باره -

منافع آتی اعضا بنا خواهند کرد بشود و به خوبی هر فرضیات مناسب دیگری که شرکت کنندگان بازار در باره

موسسه تعاون ایجاد خواهند کرد باشد.برای مثال الگوی جریان وجوه نقد برآورد شده ممکن است در تعیین

ارزش متعارف موسسه تعاون قبلاً مورد استفاده قرار گرفته باشد.جریان وجوه نقد استفاده شده به عنوان داده

های اطلاعاتی به الگو می بایست بر مبنای جریان وجوه نقد مورد انتظار از موسسه تعاون باشد که احتمال

بازتاب کاهش هایی برای منافع اعضاء، مانند حق الزحمه های کاهش یافته ایی که برای کالاها و خدمات به

حساب برده شده را بدهد.

) تعیین نمودن آنچه که بخشی از معامله ترکیب تجاری است )کاربرد پاراگراف های 18 و 12

B50 خریدار می بایست عوامل ذیل را که نه راه حل مستقیم هستند و نه جداگانه قاطع میباشند را جهت -

تعیین اینکه آیا یک معامله بخشی از مبادله واحد تجاری به شمارمی آید یا آیا معامله از ترکیب تجاری مستقل

میباشد را در نظر بگیرد.

 

39

a ( دلائل برای معامله: درک دلائل اینکه چرا گروههای ترکیب )خریدار، واحد تجاری و مالکانشان،

مدیران، اعضاء هیئت مدیره و کارگزانشان( در معامله یا توافقات خاصی شرکت می کنند، امکان شناخت

عمیقی نسبت به اینکه آیا معامله بخشی از مبلغ انتقال یافته و دارایی های کسب شده یا بدهی های تعهد

شده می باشد را ارائه میدهد.برای مثال: اگر یک معامله در اصل برای سود خریدار یا موسسه ترکیب شده

به جای اساساً سود واحد تجاری تحصیل شده یا مالکان پیشین قبل از ترکیب اش ترتیب داده شده باشد،

آن سهم از قیمت معامله پرداخت شده )و هر دارایی ها یا بدهی های مربوطه( احتمال وجود کمتری به

عنوان بخشی از مبادله برای واحد تجاری تحصیل را دارد.به همان طریق، خریدار آن سهم را بطور جداگانه

از ترکیب تجاری توضیح خواهد داد.

b ( چه کسی معامله را آغاز کرده: درک اینکه چه کسی معامله را آغاز کرده همچنین احتمال ارائه درک

عمیقی از اینکه آیا آن معامله بخشی از مبادله برای تحصیل کننده می باشد را دارد. برای مثال: یک معامله

یا رویداد دیگری که بوسیله خریدار شروع شده امکان وجود وارد شدن به هدف ارائه سودهای اقتصادی

آتی خریدار یا واحد ترکیب شده با اندکی یا هیچ سود دریافت شده ایی توسط واحد تجاری یا مالکان

پیشین قبل از ترکیب اش را می دهد.

c ( زمان معامله: علاوه براین زمان معامله امکان ارائه درک عمیقی از اینکه آیا آن معامله بخشی از مبادله

برای واحد تجاری می باشد را دارد. برای مثال معامله ایی که بین خریدار و واحد تجاری در طی مذاکرات

بر اساس ترکیب تجاری واقع میشود امکان وجود ورود در تکمیل ترکیب تجاری بر ای ارائه منافع

اقتصادی آتی خریدار یا موسسه ترکیب شده را می دهد. در این صورت، واحد تجاری یا مالکان سابق آن

قبل از ترکیب تجاری احتمال دریافت مقدار کمی یا هیچ سود حاصل از معامله به غیر از سودهایی که آنها

به عنوان بخشی از موسسه ترکیب شده دریافت می کنند را دارند.

توافق موثر یک مناسبات/روابط از پیش موجود بین خریدار و واحد تجارتی در یک ترکیب

تجاری )کاربرد پاراگراف 12 (a) )

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13