22

موسسه تعاون

یک موسسه به غیر از موسسه تحت مالکیت سرمایه گذار،که سود سهام، هزینه های کمتر یا سایر منافع

اقتصادی مستقیم برای صاحبان،اعضاء یا شرکت کنندگان اش فراهم می نماید. برای مثال یک موسسه بیمه

تعاون یا یک اتحادیه اعتباری و یک موسسه تعاونی همه بنگاههای تعاون میباشند.

سود سهام گروه اقلیت

سهام سرمایه در یک شرکت تابعه که مستقیماً یا غیر مستقیماً به شرکت مادر قابل تخصیص نمی باشد.

مالکان/صاحبان

برای اهداف این IFRS ، صاحبان که در کل دارندگان سود سهام سرمایه موسسات تحت مالکیت سرمایه

گذار و صاحبان یا اعضاء،یا شرکت کنندگان در آن، موسسات تعاون را شامل می شود و مورد استفاده قرار

گرفته است.

 

 

23

پیوست B

راهنمایی کاربردی

این پیوست یک بخش مکمل از IFRS می باشد.

ترکیبات تجاری موسسات تجاری تحت کنترل مشترک )کاربرد پاراگراف 2 قسمت C )

B1 این - IFRS در ترکیب تجاری موسسات و واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک استفاده نمی شود. یک

ترکیب تجاری مشمول واحد ها یا موسسات تحت کنترل مشترک، ترکیب تجاری است که در آن همه ترکیب

موسسات و واحدها در اصل بوسیله طرف یا طرفین هم قبل و بعد از ترکیب تجاری کنترل شده باشد و این

کنترل موقت نمی باشد.

B2 گروهی از افراد تحت عنوان کنترل یک موسسه تجاری تلقی می شوند، وقتیکه بر اثر توافقات قراردادی

آنها مشترکاً دارای قدرت نظارت بر سیاست های عملیاتی و مالی شوند که از آن فعالیت ها منافعی کسب

گردد. بنابراین، یک ترکیب تجاری، خارج از محدوده این IFRS می باشد وقتیکه گروه یکسانی از افراد در

نتیجه توافقات قراردادی، بطور گروهی اوج قدرت تسلط بر سیاست های مالی و عملیاتی هر یک از واحدهای

ترکیبی را دارا باشند، چنانچه منافعی از این فعالیتها کسب شود و این قدرت مشترک بنیادین موقت نمی باشد.

B3 یک موسسه تجاری امکان دارد بوسیله یک فرد یا یک گروهی از افراد که با هم تحت یک توافق -

قراردادی کار می کنند کنترل شده باشد، و این فرد یا گروهی از افراد احتمال ندارد که تابع گزارش مالی

IFRS ها بشوند.بنابراین برای موسسات ترکیبی ضرورتی نمی باشد به عنوان بخشی از صورتهای مالی تلفیقی

یکسانی برای ترکیب تجاری که به عنوان یک الزام موسسات تحت کنترل مشترک تلقی می شوند شامل گردند.

B4 دامنه/اند ازه سود گروه اقلیت در هر یک از موسسات ترکیبی قبل و بعد از ترکیب تجاری مرتبط به -

تعیین اینکه آیا ترکیب شامل موسسات تحت کنترل مشترک می گردد یا خیر نمی شود. به همین ترتیب، این

واقعیت که یکی از موسسات ترکیبی یک شرکت تابعه ایی است که از صورتهای مالی تلفیقی خارج گشته

است ارتباطی به تعیین اینکه آیا یک ترکیب شامل موسسات تحت کنترل می شود یا خیر را ندارد.

) شناسایی یک ترکیب واحدهای تجاری )کاربرد پاراگراف 3

B5 این – IFRS ترکیب تجاری را به عنوان یک معامله یا رویداد دیگری که در آن یک تحصیل کننده/خریدار

کنترل یک یا چند واحدهای تجاری را بدست می آورد، شرح می دهد. یک تحصیل کننده/خریدار امکان دارد

کنترل یک واحد تجاری را به روشهای مختلف بدست بیاورد. برای مثال:

 

 

24

a ( بوسیله انتقال وجه نقد، شبه پول ها یا سایر دارایی ها )شامل خالص دارایی هایی که یک موسسه

تجاری را بوجود می آورند.(

b ( بوسیله بدهی های محتمل شده

c ( بوسیله انتشار سود سهام سرمایه

d ( بوسیله ارائه بیش از یک نوع پرداخت مبلغ خرید

e ( بدون انتقال وجه، شامل قراردادی تنها )پاراگراف 43 مشاهده شود(

B6 یک ترکیب تجاری ممکن است در یک تنوعی از روشها برای قانون، مالیات، یا سایر دلائلی انجام یافته

باشد که شامل موارد ذیل می شوند اما محدود به آنها نشده اند:

a ( یک یا بیشتر موسساتی که شرکت تابعه تحصیل کننده/موسسه خریدار بشوند یا خالص دارایی های یک

یا بیشتر موسساتی که به طور قانونی در موسسه خریدار ترکیب شده اند باشند.

b ( یک موسسه ترکیبی خالص دارایی های خود را انتقال بدهد،یا صاحبان آن سود سهام سرمایه شان را به

موسسه ترکیبی یا صاحبان آن انتقال دهند.

c ( همه موسسات ترکیبی، خالص دارایی های خود را انتقال بدهند، یا مالکان آن موسسات سود سهام

سرمایه خود را به موسسه تازه شکل یافته انتقال بدهند )بعضی اوقات به عنوان معاملات اختیار خرید

سهام یا معاملات اختیار فروش سهام به آن اشاره شده(، یا

d ( یک گروه از صاحبان پیشین موسسات ترکیبی کنترل موسسه ترکیب شده را بدست آورد.

) تعریف موسسه تجاری/فعالیت تجاری )کاربرد پاراگراف 3

B7 یک موسسه تجاری از داده ها و روشهای بکاررفته بر این داده ها که دارای توانایی ایجاد بازده ها می -

شوند تشکیل می گردد.اگرچه موسسه تجاری معمولاً بازده هایی دارد، بازده ها الزامی به اینکه یک گروه

ترکیب شده ای که واجد صلاحیت تحت عنوان یک موسسه تجاری بشوند را ندارند. 3 عنصر از یک موسسه

تجاری به شرح ذیل تعریف شده است:

a ( وارده/داده: هر منبع اقتصادی که بازده هایی را ایجاد می کند یا توانایی ایجاد بازده از زمانیکه یک یا

چند مرحله روی آن اعمال شده را دارا می شود.

b ( مراحل: هر سیستم، استاندارد، یادداشت تفاهم، توافق نامه یا مقررات وقتیکه روی یک داده یا داده هایی

اعمال شده ایجاد یا توانایی ایجاد بازده ها را دارا می شود. مثال ها شامل مراحل مدیریت

استراتژیک/راهبردی، مراحل عملیاتی و مراحل مدیریت منابع می گردد. این مراحل طبق معمول مستند

شده، اما یک نیروی کار سازمان یافته دارای تجربه ها و مهارت های ضروری مقررات آتی و توافق نامه

هایی که ممکن است مراحل مورد نیاز را ارائه دهد نمی باشد که مستعد بکار گیری روی داده ها جهت

ایجاد خروجی ها/بازده ها می باشند. )حسابداری، ارسال صورتحساب، حقوق و دستمزد و سایر سیستم

های اداری مثل همیشه مراحل استفاده شده در ایجاد خروجی ها/بازده ها نمی باشند.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز )حسابداران رسمی(

جهت استفاده داخلی

27

c ( خروجی/بازده: نتیجه داده ها و مراحل اعمال شده روی آن داده ها که ارائه میکند یا توانایی ارائه یک

بازده به شکل سود سهام، مخارج کمتر یا سایر منافع اقتصادی مستقیم به سرمایه گذاران یا سایر صاحبان،

اعضاء یا شرکاء را داشته باشد.

B8 جهت مستعد بودن برای اهداف تعریف شده که مدیریت و رهبری شده اند، یک گروه ترکیب شده از

فعالیت ها و دارایی ها 2 عنصر اساسی را نیاز دارد: داده ها و مراحل اعمال شده بر آن داده ها، که باهم هستند

یا در ایجاد خر وجی ها/بازده ها بکار خواهند رفت. بهرحال یک موسسه تجاری لازم نیست شامل همه داده

ها یا مراحلی که فروشنده در اداره آن موسسه تجاری بکار گر فته است،بشود چنانچه شرکت کنندگان بازار

مستعد تحصیل/خرید موسسه تجاری باشند و تولید خروجی ها/بازده ها هم همچنان در حال ادامه باشند. برای

مثال، از طریق ترکیب موسسه تجاری با داده ها و مراحل تحت مالکیت خودش.

B9 ماهیت عناصر یک موسسه تجاری بنابر صنعت و ساختار عملیات ها )فعالیت های( واحد تجاری که -

شامل مرحله توسعه موسسه می باشد، متفاوت است. موسسات تجاری تثبیت شده اغلب انواع مختلفی از داده

ها، مراحل و خروجی ها/بازده ها، را دارند، در جایی که موسسات جدید اغلب معدود داده ها، مراحل، و

بعضی اوقات فقط یک خروجی تنها )محصول( را دارا می باشند. همچنین کما وبیش همه موسسات تجاری

بدهی هایی دارند، اما یک موسسه تجاری نیازی به داشتن بدهی ندارد.

B10 یک گروه ترکیب شده از فعالیت ها و دارایی ها در مرحله توسعه امکان ندارد دارای خروجی ها/بازده -

ها باشد. اگر نه، تحصیل کننده/خریدار می بایست سایر عوامل که در تعیین اینکه آیا این گروه یک موسسه

تجاری است را در نظر بگیرد. این عوامل شامل می شوند اما محدود نشده اند به اینکه آیا گروه:

a ( فعالیتهای اصولی طرح شده را آغاز نموده است،

b ( کارمندان، دارایی فکری و سایر داده ها و مراحلی که می توانست جهت این داده ها بکار گرفته شود را

دارا می باشد،

c ( در حال پیگیری طرحی جهت تولید خروجی ها/بازده ها میباشد،و

d ( قادر به فراهم کردن امکان دستیابی به مشتریانی که خروجی ها را خواهند خرید می باشد.

همه آن عوامل نیاز به حضور برای یک گروه ترکیب شده خاص از فعالیت ها و دارایی ها در مرحله توسعه

جهت واجد صلاحیت شدن تحت عنوان موسسه تجاری را ندارند.

B11 تعیین اینکه آیا یک گروه خاص از دارایی ها و فعالیت ها یک موسسه تجاری می باشد می بایست بر -

مبنای اینکه آیا گروه ترکیب شده توسط یک شرکت کننده بازار مستعد می باشد تا به عنوان یک موسسه

تجاری رهبری و مدیریت شود انجام گرفته باشد. بنابراین در ارزشیابی اینکه آیا یک گروه خاص یک موسسه

تجاری می باشد، به اینکه آیا یک فروشنده گروه را به عنوان یک موسسه تجاری اداره کرده آیا خریدار تصمیم

به اداره گروه به عنوان یک موسسه تجاری دارد، ارتباطی پیدا نمی کند.

 

25

B12 در غیاب شواهد برعکس، یک گروه خاص از دارایی ها و فعالیت هایی که در آن سرقفلی حضور می -

یابد، وجود یک موسسه تجاری بدیهی فرض شده است.

) شناسایی تحصیل کننده/خریدار )کاربرد پاراگراف های 6و 3

B13 راهنمایی در استاندارد شماره 27 صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه در شناسایی تحصیل -

کننده/خریدار استفاده خواهد شد که: بنگاهی است که کنترل واحد تجاری را بدست می آورد. اگر یک ترکیب

تجاری تحقق یافته باشد اما کاربرد راهنمایی در استانداردشماره 27 به روشنی دلالت بر این ننماید که تحصیل

کننده/خریدار کدام یک از واحدهای تجاری ترکیبی است، عوامل در پاراگراف های B14 تا B18 در تعیین ایجاد

آن مد نظر قرار خواهند گرفت.

B14 دریک ترکیب تجاری که اساساً از طریق انتقال وجه یا سایر دارایی ها یا از طریق بدهی های تعهد شده -

بدست آمده، تحصیل کننده/خریدار واحد تجاری است که وجه نقد یا سایر دارایی ها یا بدهی های تعهد شده

را انتقال می دهد.

B15 در یک ترکیب تجاری که اساساً از طریق مبادله سود سهام سرمایه بدست آمده، تحصیل کننده/خریدار -

معمولاً واحد تجاری است که سود سهام سرمایه خود را منتشر می نماید. با این حال،در بعضی ترکیب های

تجاری، عموماً تحصیل معکوس/خرید معکوس نامیده مشود واحد انتشار دهنده واحد تجاری/تحصیل شده

می باشد.پاراگراف های B19 تا B27 راهنمایی توجیه تحصیل های/خریدهای معکوس را ارائه می نماید سایر

واقعیت ها و شرایط مربوطه در شناسایی تحصیل کننده/خریداردر یک ترکیب تجاری که از طریق مبادله سود

سهام سرمایه حاصل شده، در نظر گرفته خواهد شد که شامل این موارد می باشد:

a ( حق رای دهی های مناسب در واحد تجاری ترکیب شده بعد از ترکیب تجاری: که تحصیل

کننده/خریدار معمولاً واحد تجاری ترکیبی است که مالکان آن به عنوان یک گروه بیشترین سهم حق رای

ها را در واحد تجاری ترکیب شده حفظ یا دریافت می نمایند، در تعیین اینکه کدام گروه از مالکان

بیشترین سهم از حق رای ها را حفظ یا دریافت می نمایند یک واحد تجاری حضور هر گونه مورد غیر

عادی یا توافقات رای دهی خاص و اختیارات خرید، ضمانت ها یا اوراق بها دار قابل تعدیل را در نظر

خواهد گرفت.

b ( وجود یک حق رای دهی اقلیت بزرگ در واحد تجاری ترکیب شده چنانچه نه مالک دیگری یا گروه

سازمان یافته ایی از مالکان حق رای قابل ملاحظه ایی را دارا نباشند: خر یدار/تحصیل کننده معمولاً واحد

تجاری ترکیبی است که مالکی مجزا یا گروه سازمان یافته ایی از مالکانش بیشترین حق رای اقلیت در

واحد تجاری ترکیب شده را در دست دارند.

c ( ترکیبی از هیئت مدیره واحد تجاری ترکیب شده: که خریدار/تحصیل کننده معمولاً موسسه ترکیبی

است که صاحبان آن توانایی انتخاب یا انتصاب یا بر کنار نمودن اکثریتی از هیئت مدیره در واحد تجاری

ترکیب شده را دارا میباشند.

26

d ( ترکیبی از مدیریت ارشد واحد تجاری ترکیب شده: که خریدار معمولاً واحد تجاری ترکیبی است که

مدیریت سابق آن بر مدیریت واحد تجاری ترکیب شده حاکم می باشد.

e ( بر اساس مبادله سود سهام سرمایه: که خریدار/تحصیل کننده معمولاً واحد تجاری ترکیبی است که

صرف سهامی روی ارزش متعارف قبل از ترکیب سود سهام سرمایه واحد تجاری یا سایر واحدهای

تجاری ترکیبی پرداخت می نماید.

B16 تحصیل کننده/خریدار معمولاً واحد تجاری ترکیبی است که سایز نسبی آن )سنجیده شده: برای مثال -

در دارایی ها، درآمدها یاسود( بطور قابل ملاحظه ایی بیشتر از سایر واحدهای تجاری ترکیبی یا تجاری می

باشد.

B17 در یک ترکیب تجاری در برگیرنده بیش از دو واحد تجاری، تعیین تحصیل کننده -

/خریدار شامل دقتی ازبین دیگر چیزها می باشد که کدامیک از واحدهای تجاری ترکیبی دارای صلاحیت

ترکیب به خوبی سایز نسبی واحدهای ترکیبی می باشد.

B18 یک واحد تجاری جدید که تازه شکل گرفته است و ترکیب تجاری را ایجاد می نماید ضرورتاً یک -

خریدار/تحصیل کننده نمی باشد. حتی اگر یک واحد تجاری جدید تازه شکل گرفته باشد سود سهام سرمایه

در ایجاد ترکیب تجاری منتشر نماید یکی از واحدهای تجاری ترکیبی که قبل از ترکیب تجاری موجود بوده به

عنوان خریدار/تحصیل کننده بنابر کاربر د راهنمایی در پاراگراف های B13 تا B17 شناسایی خواهد شد.

در مقابل، یک واحد تجاری جدید که وجه نقد یا سایر دارایی ها یا بدهی های تعهد شده را به عنوان مبلغ

خرید انتقال می دهد احتمال دارد که خریدار محسوب گردد.

خریدها/تحصیل های معکوس

B19 یک خرید معکوس زمانی تحقق می یابد که موسسه ایی که اوراق بهادار منتشر می کند )خریدار -

قانونی( تحت عنوان واحد تجاری/تحصیل شده برای اهداف حسابداری بر مبنای راهنمایی در پاراگراف های

B13 تا B18 شناسایی شده باشد.موسسه ایی که سود سهام سرمایه آن تحصیل شده )واحد تجاری تحصیل شده

قانونی( می بایست برای اهداف حسابداری بابت معامله ایی که یک خرید معکوس در نظر گرفته شده خریدار

محسوب گردد. برای مثال، خریدهای معکوس گاهی اوقات وقتیکه یک موسسه عملیاتی خصوصی می خواهد

تبدیل به یک موسسه خصوصی شود اما نمی خواهد سهام سرمایه اش را ثبت نماید، رخ می دهد. جهت

توفیق این امر، موسسه خصوصی برای یک موسسه عمومی برنامه ریزی خواهد کرد تا سود سهام

سرمایه اش را در مبادله برای سود سهام سرمایه موسسه عمومی بدست آورد.دراین مثال، موسسه عمومی

)خریدار قانونی/ تحصیل کننده قانونی( است به علت اینکه سود سهام سرمایه اش را منتشر نموده و موسسه

خصوصی )واحد تجاری تحصیل شده قانونی( است به دلیل اینکه خریداری/تحصیل شده است. با این حال،

کاربرد راهنمایی در پاراگراف های 13 تا 18 در شناسایی این موارد حاصل می شود:

صفحه         1                                            6                         9         10          11          12          13