47 خریدار کلیه عوامل مربوط در تعیین اینکه آیا اطلاعات بدست آمده بعد از زمان تحصیل می بایست منتج -

در یک تعدیل مقادیر موقت تشخیص یافته می شده یا آیا این اطلاعات از وقایعی که بعد از تاریخ تحصیل رخ

داده ناشی می شود را مد نظر قرار خواهد داد.عوامل مربوط شامل زمان وقتی که اطلاعات اضافی کسب شده

و اگر خریدار قادر به شناسایی دلیلی برای یک تغییر مقادیر موقت باشد می گردد. اطلاعاتی که به اندک زمانی

بعد از زمان تحصیل بدست آمده بیشتر احتمال انعکاس دادن شرایطی که در زمان تحصیل موجود بوده را به

نسبت اطلاعات بدست آمده در چندین ماه بعد را می دهد.

برای مثال، مگر اینکه در یک وقفه/این وسط رویدادی که ارزش متعارف آن تغییر یافته، توانسته باشد شناسایی

شود، فروش یک دارایی به یک شخص ثالث به اندک زمانی بعد از زمان تحصیل به مبلغی که عمدتاً از ارزش

متعارف موقت تعیین شده ی خود در آن زمان متفاوت می باشد احتمال به دلالت یک خطایی در مبلغ موقت

را می دهد.

48 خریدار یک افزایش )کاهشی( در مبلغ موقت تشخیص یافته برای یک دارایی )بدهی( قابل شناسایی -

بوسیله یک کاهش )افزایش( در سرقفلی تشخیص می دهد. با این حال، اطلاعات جدید کسب شده درطی

دوره سنجش گاهی اوقات احتمال دارد تعدیلی در مبلغ موقت بیش از یک دارایی یا بدهی را ببار آورد

 

 

16

مثال، خریدار احتمال دارد یک بدهی مبنی بر پرداخت خسارت های مربوط به یک حادثه در یکی از تاسیسات

واحد تجاری را تقبل نموده باشد که بخشی یا کل این بدهی بوسیله سیاست بیمه بدهی واحد تجاری پوشش

داده می شود. اگر خریدار اطلاعات جدیدی در طی دوره سنجش در باره ارزش متعارف زمان تحصیل بدهی

کسب نماید، تعدیل در سرقفلی ناشی از یک تغییر در مبلغ موقت تشخیص یافته برای بدهی خواهد شد که از

طریق یک تعدیل مشابهی در سرقفلی ناشی از یک تغییر در مبلغ موقت تشخیص یافته برای ادعای مطالبات از

بیمه گر )در کل یا بخشی( تهاتر و یا پایاپای خواهند شد.

49 در طی دوره سنجش، خریدار تعدیلی در مبالغ موقت تشخیص خواهد داد چنانچه حسابداری ترکیب -

واحدهای تجاری درزمان تحصیل تکمیل بوده باشد. بنابراین، خریدار اطلاعات مقایسه ای برای دوره های

قبلی ارائه شده در صورتهای مالی در آن زمائیکه احتیاج بوده را بررسی مجدد خواهد نمود، که شامل تهیه هر

تغییری در استهلاک، استهلاک دارایی های نامشهود یا سایر تاثیرات درآمد تشخیص یافته در تکمیل

حسابداری اولیه میشود.

31 بعد از اینکه دوره سنجش پایان می یابد، خریدار حسابداری یک ترکیب تجاری را فقط با اصلاح یک -

اشتباه مطابق با استاندارد شماره 8:سیاست های حسابداری، تغییرات در تخمین ها و اشتباهات حسابداری

تصحیح خواهد کرد.

تعیین آنچه که بخشی از معامله ترکیب واحدهای تجاری است

31 خریدار و واحد تجاری امکان دارد یک مناسبات از بیش موجودی داشته باشند یا توافق دیگری را قبل از -

مذاکرات برای ترکیب واحدهای تجاری آغاز نموده باشند، یا امکان دارد آنها وارد یک توافقاتی در طی

مذاکرات که مجزا از ترکیب تجاری است شدند. در هر موقعیتی، خریدار هر مبالغی که بخشی از آنچه که

خریدار و واحد تجاری )یا مالکان پیش آن( مبادله کرده اند،نباشند در ترکیب تجاری شناسایی خواهد کرد، به

عبارت دیگر مبالغی که بخشی از مبادله برای واحد تجاری نمی باشند.خریدار به عنوان بخشی از اعمال روش

تحصیل/خرید فقط وجوه انتقال یافته برای واحد تجاری و دارایی های کسب شده و بدهی های تعهد شده در

مبادله برای واحد تجاری را تشخیص خواهد داد معاملات جداگانه بر طبق IFRS های مناسب توجیه خواهند

شد.

32 یک معامله بوسیله یا به نمایندگی خریدار عمدتاً برای سود خریدار یا موسسه تجاری ترکیب شده به -

جای اساساً سود واحد تجاری )یا صاحبان پیشین آن( قبل از وجود ترکیب تجاری که احتمالاً معامله ایی

جداگانه است آغاز گشته است. در ذیل مثال هایی از معاملات جداگانه ایی که در کاربرد روش تحصیل/خرید

شامل نشده اند ارائه شده:

a ( یک معامله که در واقع مناسبات از پیش موجود خریدار وواحد تجاری را حل وفصل می نماید.

b ( یک معامله که خدمات آتی کارمندان و صاحبان قبلی واحد تجاری را پرداخت می نماید،و

 

 

 

17

c ( یک معامله که واحد تجاری یا مالکان قبلی آن برای پرداخت هزینه های مربوط به تحصیل بازپرداخت

می نمایند.پاراگراف های B50 تا B62 راهنمایی مناسب مربوطه را ارائه می نماید.

مخارج مربوط به تحصیل/خرید

33 مخارج مرتبط تحصیل مخارجی هستند که خریدار در فعال شدن یک ترکیب تجاری متحمل میشود. -

اینگونه مخارج شامل حق الزحمه کارگزار، مشاوره ایی، قانونی، حسابداری، ارزیابی و سایر حق العمل های

حرفه ای یا مشاوره، هزینه های اداری عمومی وشامل هزینه های نگهداری یک واحد تحصیل های/خریدهای

داخلی، و هزینه های ثبت و انتشار اوراق مالکیت سهام و اوراق بدهی میشود. خریدار مخارج مرتبط تحصیل

را به عنوان هزینه های دوره هایی که در آنها مخارج تحقق یافته و خدمات دریافت شده است با یک استثناء

توجیه خواهد کرد. هزینه های انتشار اوراق بدهی یا اوراق مالکیت سهام مطابق با استانداردهای شماره 32 و

39 تشخیص داده خواهد شد.

حسابداری وسنجش بعدی/متعاقب

34 به طور کلی یک خریدار متعاقباً دارایی های کسب شده، بدهی های تعهد شده یا متحمل شده و -

ابزارهای مالی سرمایه انتشار یافته در یک ترکیب تجاری را مطابق با سایر IFRS های مناسب برای آن اقلام

بستگی به ماهیت آنها سنجیده و در حساب خواهد برد.

با این حال، این IFRS متعاقباً راهنمایی سنجش و حسابداری برای دارایی های کسب شده و بدهی های تقبل

شد یا تحقق یافته و ابزارهای مالی سرمایه انتشار یافته در یک ترکیب واحد های تجاری را ارائه نماید که در

ذیل آمده است:

a ( حقوق باز خرید شده

b ( بدهی های احتمالی تشخیص یافته از زمان تحصیل به بعد

c( دارایی های خسارت/غر امتی،

d( مبلغ خرید احتمالی

پاراگراف B63 راهنمایی مناسب مربوط را ارائه می نماید.

حقوق بازخرید شده

33 یک حق بازخرید شده تشخیص داده شده تحت عنوان یک دارایی نامشهود بر روی دوره قراردادی -

باقیمانده از قراردادی که در آن حقی واگذار شده مستهلک می شود.یک خریدار که بعداً حق بازخریده شده

ایی را به یک شخص ثالث می فروشد مبلغ دفتری دارایی نامشهود را در تعیین سود یا زیان فروش بحساب

خواهد آورد.

 

 

18

بدهی های احتمالی

36 از تشخیص اولیه و تا موقعی که بدهی تسویه، فسخ یا منقضی شود، خریدار یک بدهی احتمالی تشخیص -

یافته را در ترکیب تجاری بحساب خواهد برد که به ارزش بیشتراز:

a ( مبلغی که مطابق با استاندارد شماره 37 تشخیص داده خواهد شده، و

b ( مبلغی اولیه تشخیص یافته منهای، چنانچه مناسب باشد، استهلاک انباشته تشخیص یافته مطابق با

استانداردشماره 18 : درآمد

این الزامات در قراردادهای توجیه شده مطابق با استاندارد شماره 39 بکار نمی رود.

دارایی های خسارت/غرامتی/جبرانی

37 در پایان هر دوره گزارش بعدی، خریدار دارایی خسارت را که در تاریخ تحصیل بر همان مبنا که به -

عنوان دارایی یا بدهی خسارت دیده تشخیص یافته است، را خواهد سنجید و هر گونه محدودیت های

قراردادی روی مبالغ آنها، برای یک دارایی خسارت که متعاقباً به ارزش متعارف اش سنجیده نشده تابع

ارزیابی مدیریت از قابلیت وصول دارایی خسارت می گردد.

مبلغ خرید احتمالی

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13