B51 خریدار و واحد تجاری امکان داشتن رابطه ایی قبل از آنکه آنها در فکر/در صدد ترکیب تجاری -

بودند،را دارند که اینجا به عنوان رابطه از پیش موجود اشاره شده است. یک رابطه از پیش موجود بین خریدار

و واحد تجاری امکان دارد قراردادی )برای مثال: فروشنده و مشتری، جواز دهنده و جواز گیرنده( یا غیر

قراردادی )برای مثال: شاکی و متهم( باشد.

B52 اگر ترکیب تجاری عملاً رابطه از بیش موجود را حل و فصل بنماید، خریدار سود یا زیانی که در ذیل -

سنجیده شده را تشخیص میدهد:

a ( برای روابط از پیش موجود غیر قراردادی )مثل یک دعوای حقوقی(، ارزش متعارف

b ( برای روابط از پیش موجود غیر قراردادی، کمتر از (ii) و (i)

(i) مبلغی که ضمن آن قرارداد از نقطه نظر خریدار مطلوب یا نامطلوب می باشد وقتیکه با شرایط

معاملات بازار جاری برای اقلام یکسان یا مشابه مقایسه شده است. )یک قرارداد نامطلوب قراردادی

 

41

است که از نظر شرایط بازار جاری نامناسب می باشد. آن ضرورتاً یک قرارداد پر هزینه نمی باشد که

در آن مخارج اجتناب ناپذیر تحقق تعهدات تابع نظر قرارداد از منافع اقتصادی مورد انتظار که به

موجب آن دریافت میشود بیشتر شده باشد(.

(ii) مبلغی از هر توافق مقرر شده که در قرارداد موجود برای طرف مقابلی که قرارداد او نامطلوب

است پیش بینی شده است.

اگر (ii) کمتر از (i) است تفاوت به عنوان بخشی از حسابداری ترکیب تجاری به حساب آورده می شود.مبلغ

سود یا زیان تشخیص یافته احتمال بستگی داشتن به این بخش را دارد که آیا خریدار در گذشته دارایی ها یا

بدهی های مرتبط را تشخیص داده و سود یا زیانی که بنابراین احتمال تفاوت از مبلغ حساب شده از طریق

کاربرد الزامات بالا را دارد راگزارش نموده است.

B53 یک رابطه از بیش موجود احتمال دارد یک قرارداد باشد که خریدار به عنوان یک حق بازخرید شده -

تشخیص میدهد. اگر قرارداد مشمول شرایطی مطلوب یا نامطلوب در مقایسه با قیمت معاملات بازار جاری

برای اقلامی یکسان و مشابه باشد خریدار به طور جداگانه از ترکیب تجاری سود یا زیانی برای توافق موثر از

قرارداد که مطابق با پاراگراف B52 سنجیده شده، را تشخیص میدهد.

توافقات پرداخت های احتمالی که کارمندان یا سهامداران فروش

)کاربرد پاراگراف 12 قسمت (b) )

B54 اعم از اینکه توافقات برای پرداخت های احتمالی به کارمندان یا سهامداران فروش مبلغ خرید -

احتمالی ترکیب تجاری باشد یا معاملات جداگانه ایی باشد که بستگی به ماهیت توافقات دارند.درک دلائل

اینکه چرا موافقت نامه خرید/تحصیل شامل یک پیش بینی برای پرداخت های احتمالی است، چه کسی

توافقات را آغاز نموده، وجه موقع گروهها در توافقات وارد شده اند ممکن است در ارزیابی ماهیت توافقات

مفید مانع گردد.

B55 چنانچه مشخص نیست که آیا یک توافق برای پرداخت های کارمندان یا سهامداران فروش بخشی از

مبادله برای واحد تجاری است یا یک معامله جداگانه ایی از ترکیب تجاری است خریدار می بایست شاخص

های/نشانه های زیر را مد نظر قرار بدهد:

a ( کارمندان دائم: شرایط فعالیت دائم توسط سهامداران فروش که تبدیل به کارمندان کلیدی شدند

احتمال وجود یک شاخصی از محتوای توافق مبلغ خرید احتمالی می باشد.شرایط مناسب با شرایط

فعالیت دائم ممکن است شامل یک موافقت نامه کار، موافقت نامه خرید/تحصیل یا تعداد مدرک دیگری

شده باشد.یک توافق مبلغ خرید احتمالی در آن پرداخت ها به طور اتوماتیک از دست داده میشوند

چنانچه پایان های فعالیت، دستمزدی برای خدمات پس از ترکیب باشد.توافقاتی که در آن پرداخت های

احتمالی بوسیله انقضاء/پایان فعالیت متاثر نشده باشند احتمال دلالت به پرداخت های احتمالی، که مبلغ

خرید اضافی به جای دستمزد هستند را می نماید.

 

40

b ( مدت اشتغال دائم: اگر دوره اشتغال مقرر شده مصادف با یا طولانی تر از دوره پرداخت احتمالی بشود

امکان دلالت بر این حقیقت میباشد که پرداخت های احتمالی، در محتوا دستمزد می باشند.

c ( سطح میزان دستمزد: موقعیت هایی که در آن دستمزد کارمند به غیر از پرداختهای احتمالی در یک

سطح قابل قبولی در مقایسه با آن سایر کارمندان کلیدی در موسسه ترکیب شده می باشد امکان دلالت بر

اینکه پرداخت های احتمالی مبلغ خرید اضافی به جای دستمزد هستند را می نماید.

d ( پرداخت های اضافی به کارمندان: اگر سهامداران فروش که کارمند نشدند پرداخت های احتمالی

کمتری بر مبنای هر سهم نسبت به سهامداران فروش که کارمند موسسه ترکیب شده شدند دریافت نمایند

احتمال دلالت بر این واقعیت می باشد که مبلغ اضافی از پرداخت های احتمالی به سهامداران فروش که

کارمند شدند دستمزدی می باشد.

e ( تعداد سهام تصاحب شده: تعداد سهام تصاحب شده مربوطه بوسیله سهامداران فروش که به عنوان

کارمندان کلیدی باقی می ماندند امکان وجود یک نشانه ای/شاخصی از محتوای توافق وجه خرید احتمالی

می باشد. برای مثال، اگر سهامداران فروش که عمدتاً همه سهام واحد تجاری را تصاحب نموده اند تحت

عنوان کارمندان کلیدی به کار ادامه بدهند، امکان دلالت بر این حقیقت میباشد که توافق در اصل یک

توافق تسهیم سود می باشد که قصد فراهم نمودن دستمزد برای خدمات پس از ترکیب را دارد. با انتخاب

شق دوم، اگر سهامداران فروش که تحت عنوان کارمندان کلیدی ادامه کار می دهند فقط تعداد کمی از

سهام واحد تجاری را تصاحب کرده باشند و همه سهامداران فروش مبلغ مشابه ای از مبلغ خرید احتمالی

بر مبنای هر سهم دریافت نمایند امکان دلالت براین امر می باشد که پرداخت های احتمالی مبلغ خرید

اضافی

می باشد.همچنین سودهای مالکیت نگهداری شده قبل از تحصیل توسط گروههای مرتبط به سهامداران

فروش که تحت عنوان کارمندان کلیدی به کارشان ادامه می دهند مانند اعضای فامیل، می بایست در نظر

گرفته شده باشد.

f ( نحوه ارتباط با ارزیابی: اگر مبلغ خرید اولیه انتقال یافته درزمان تحصیل بر مبنای حد پائینی از یک

دامنه تثبیت شده در ارزیابی واحد تجاری و دستورالعمل احتمالی مربوط به آن روش ارزیابی بوده باشد،

این حقیقت امکان دارد حاکی از این باشد که پرداخت های احتمالی مبلغ خرید اضافی می باشند. با

انتخاب شق دوم،اگر دستور العمل پرداخت احتمالی با توافقات تسهیم سود قبلی پا برجا و موافق باشد،

این حقیقت امکان دارد حاکی از این باشد که محتوای توافق فراهم نمودن دستمزد می باشد.

g( دستورالعملی برای تعیین مبلغ خرید: دستورالعمل استفاده شده تعیین پرداخت احتمالی ممکن است

دربرآورد محتوای توافق مفید واقع شود. برای مثال: اگر یک پرداخت احتمالی بر مبنای مضربی از درآمد

تعیین شده باشد که احتمال دارد حاکی از این باشدکه تعهدی است مبلغ خرید احتمالی در ترکیب

واحدهای تجاری و آن دستورالعمل تصمیم به تثبیت یا تائید ارزش متعارف واحد تجاری تحصیل شده

داشته است.در مقایسه، یک پرداخت احتمالی که درصد تصریح شده ایی از درآمد می باشد، ممکن است

حاکی ازاین باشد که تعهد به کارمندان یک توافق تسهیم سود بابت پرداخت دستمزد به کارمندان درازای

خدمات ارائه شده شان میباشد.

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13