38 بعضی تغییرات در ارزش متعارف مبلغ احتمالی که خریدار بعد از زمان تحصیل تشخیص -

می دهد احتمال دارد از اطلاعات اضافی که خریدار بعد از آن تاریخ درباره واقعیت ها و شرایطی که موجود

در زمان تحصیل بوده حاصل شود.بعضی تغییرات، تعدیلات دوره سنجش مطابق با پاراگراف های 43 تا 49

می باشندبا این حال، تغییرات ناشی از رویدادهای بعد از زمان تحصیل، مانند تحقق هدف سود،رسیدن به

قیمت سهام تصریح شده یا رسیدن به نقطه عطف پروژه تحقیق و توسعه اصلاحات دوره سنجش نمی باشند.

خریدار تغییرات ارزش متعارف مبلغ خرید احتمالی که تعدیلات دوره سنجش نمی باشند را به شرح ذیل به

حساب خواهد برد:

aمبلغ احتمالی که به عنوان سهام سرمایه طبقه بندی شده سنجیده نخواهد شد و توافق بعدی آن در

داخل سهام سرمایه به حساب برده خواهد شد.

مبلغ احتمالی که به عنوان یک بدهی یا دارایی احتمالی طبقه بندی شده که:

یک ابزار مالی می باشد و در محدوده استاندارد شماره 39 به ارزش متعارف با هر سود یا زیان

شناخته شده حاصله یا در سود یا زیان یا در صورت سود و زیان جامع مطابق با آن IFRS سنجیده

خواهد شد.

ii در محدوده استاندارد شماره 39 نمی باشد مطابق با استاندارد شماره 37 یا سایر IFRS های

مناسب به حساب برده خواهد شد

افشاءها

39 خریدار اطلاعاتی که استفاده کنندگان صورتهای مالی اش را قادر به ارزیابی نمودن ماهیت و تاثیر مالی -

ترکیب تجاری می کند را افشاء می نماید که رخ می دهد یا:

a ( در طی دوره گزارش جاری، یا

b ( بعد از پایان دوره گزارش اما قبل از اینکه صورتهای مالی برای انتشار مجاز شده باشند.

61 در برآورده شدن هدف پاراگراف 39 ، خریدار اطلاعات تصریح شده در پاراگراف های - B64 تا B66 را

افشاء خواهد نمود.

61 خریدار اطلاعاتی که استفاده کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی نمودن تاثیرات مالی تعدیلات -

تشخیص یافته در دوره گزارش جاری می کند را که مربوط به ترکیبات واحدهای تجاری می باشند که در این

دوره یا دوره های گزارش قبلی رخ داده می باشند، افشاء خواهند کرد.

62 در تحقق هدف پاراگراف 61 ، خریدار اطلاعات تصریح شده در پاراگراف - B67 را افشاء خواهد نمود.

63 اگر افشاهای خاص مقرر شده ایی بوسیله این و سایر - IFRS ها اهداف تدوین شده در پاراگراف های

39 و 61 را تامین ننماید، خریدار هر آنچه اطلاعات اضافی که بر ای تحقق آن اهداف لازم می باشد را افشاء

خواهد نمود.

تاریخ موثر و انتقال

تاریخ موثر

64 این - IFRS برای حمایت ترکیب های واحد تجاری که بر ای آنها تاریخ تحصیل همان یا بعد از شروع

اولین دوره گزارش مالی که آغاز آن همان یا بعد از اول جولای 2119 می باشد بکار

می رود.استفاده زودتر مجاز شده است. با این حال، این IFRS فقط در زمان ابتدای دوره گزارش مالی که

آغاز آن 31 ژوئن 2117 یا بعد از آن می باشد بکار خواهد رفت.

اگر یک موسسه تجاری این IFRS را قبل از اول جولای 2119 بکار ببرد، آن موسسه آن واقعیت را افشاء

خواهد کرد و استاندارد شماره 27 )به روشی که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در سال

2118 اصلاح گردید(در همان زمان استفاده می شود.

 

19

انتقال

63 دارایی ها و بدهی هایی که از ترکیب های تجاری حاصل شد تار یخ تحصیل آنها از لحاظ زمانی بر -

کاربرد این IFRS که به دلیل استفاده از این IFRS تعدیل نخواهد یافت مقدم می باشد.

66 یک موسسه تجاری مانند موسسه تعاون که هنوز - IFRS 3 را اعمال نکرده است و دارای یک یا چند

ترکیبات تجاری است که استفاده روش خرید را به حساب آورده اند ذخایر انتقالی در پاراگراف های B68 ,B68 را اعمال خواهند نمود.

مالیات های بر درآمد

67 برای ترکیبات واحدهای تجاری که در آنها تاریخ تحصیل قبل از این - IFRS اعمال شده

می باشد، خریدار الزامات پاراگراف 68 از استاندارد شماره 12 را، وقتیکه بنابراین IFRS اصلاح شد احتمالاً

بکار خواهد برد. به این معنی که گفته می شود، خریدار توجیه ترکیبات واحدهای تجاری قبلی که در گذشته

تغییراتی را در مالیات معوق دارایی های تشخیص یافته شناسایی نموده اند را تعدیل نخواند نمود.

با این حال از این تاریخ،از وقتیکه این IFRS بکار گرفته شده، خریدار یک تعدیل بابت سود یا زیان )یا اگر

استاندارد شماره 12 لازم بداند، خارج از سود یا زیان(، تغییرات تشخیص یافته مالیات معوق دارایی ها را

تشخیص خواهد داد.

انصراف از IFRS 3 ) سال ) 2002

68 این - IFRS جانشین IFRS3 ترکیب های واحدهای تجاری )از وقتیکه در سال 2114 منتشر شد( می

شود.

 

20

پیوست A

اصطلاحات تعریف شده

این پیوست یک بخش مکمل از IFRS می باشد.

واحد تجاری تحصیل شده

موسسه یا موسسات تجاری که تحصیل کننده/خریدار کنترل آن را در ترکیب واحدهای تجاری بدست می

آورند.

خریدار/تحصیل کننده

موسسه ایی که کنترل واحد تجاری را بدست می آورد.

تاریخ خرید/تحصیل

زمانی که در آن خریدار/تحصیل کننده کنترل واحد تجاری تحصیل شده را بدست می آورد.

موسسه تجاری/واحد تجاری

یک مجموعه یکپارچه از فعالیتها و دارایی هایی است که در رهبری و مدیریت برای هدفی از ارائه یک بازده

در سود سهام، هزینه های کمتر یا سایر سودهای اقتصادی مستقیم از سرمایه گذاران یا سایر صاحبان،اعضاء

یا شرکت کنندگان توانا و مستعد می باشد.

ترکیب واحدهای تجاری

یک معامله یا رویدادی دیگر که در آن یک خریدار/تحصیل کننده کنترل یک یا چند موسسه تجاری را

اشاره شده که درست مثل » اتحاد همانندها « یا » اتحاد واقعی « بدست می آورد معاملات بعضی اوقات به عنوان

ترکیب واحدهای تجاری همانطویکه آن واژه در این IFRS استفاده شده میباشند.

مبلغ احتمالی

معمولاً، یک تعهد خریدار/تحصیل کننده در انتقال دادن دارایی ها یا سود سهام سرمایه به صاحبان پیشین

واحد تجاری به عنوان بخشی از مبادله برای کنترل واحدتجاری می باشد چنانچه وقایع آتی تصریح شده ایی

رخ بدهد یا شرایطی تحقق یافته باشد. با این حال، مبلغ احتمالی احتمال دارد همچنین به خریدار/تحصیل

کننده حقی در بازده مبلغ انتقال یافته در گذشته را بدهد چنانچه شرایط تصریح شده تحقق یافته باشد.

 

21

کنترل

قدرت تسلط داشتن بر سیاست های مالی و عملیاتی یک موسسه تجاری چنانچه منافعی از این فعالیت ها

کسب گردد.

سود سهام سرمایه

برای اهداف این IFRS ، سود سهام سرمایه در کل به معنای بهره ی مالکیت از موسسات تجاری تحت

مالکیت سرمایه گذار و مالک، عضو یا سود شرکت کنندگان موسسات تعاون بکار رفته است.

ارزش متعارف/منصفانه

مبلغی که برای آن، بین طرفین مایل، آگاه در یک معامله مستقل/بدون اعمال نفوذ یک دارایی قادر به مبادله

شده یا یک بدهی تسویه گشته است.

سرقفلی

یک دارایی بیانگر منافع اقتصادی آتی حاصل از سایر دارایی هایی کسب شده در یک ترکیب تجاری که به

طور مجزا شناسایی نشده و بطور جداگانه تشخیص نیافته است.

قابل شناسایی

یک دارایی قابل شناسایی می باشد اگر آن یا:

a ( قابل تفکیک باشد، به عبارت دیگر قادر بوده تا تفکیک شده یا از موسسه تجاری تقسیم گردیده و فروخته

شده، انتقال یافته، مجوز یافته، اجاره داده شده یا مبادله شده باشد، یا اینکه به طور مجزا یا با هم با یک قرارداد

مرتبط به دارایی یا بدهی قابل شناسایی شده بدون ملاحظه اینکه آیا موسسه تجاری تصمیم به این کار دارد،

انجام شود، یا

b ( از قرارداد یا سایر حقوق قانونی، بدون ملاحظه اینکه آیا آن حقوق قابل انتقال یا تفکیک پذیر از موسسه

تجاری یا سایر حقوق و تعهدات می باشند ناشی می گردد.

دارایی های نامشهود

یک دارایی غیر پولی قابل شناسایی بدون محتوای فیزیکی/عینی می باشد.

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13